Uvjeti kupnje

I. Općenito

Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, kako bi Kupac prije sklapanja ugovora na daljinu bio obaviješten o okolnostima koje su bitne za zaključenje, izvršavanje ili raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.
Pod pojmom Prodavatelj smatra se PHOTO BOOK j.d.o.o., Zagreb, Martićeva 67, OIB: 36822002655.
Pod pojmom Kupac, misli se na klasičnog potrošača (fizičku osobu koja naruči i plati bilo koji proizvod ponuđen na web trgovini Prodavatelja, photobook.hr).
Prodavatelj ponudom i prodajom robe putem web stranice photobook.hr nastupa u svoje ime.
Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom kupljenog proizvoda. Prije samog potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda, od Kupca će se tražiti da potvrdi da je sa istima upoznat i suglasan. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, a navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na web stranicama photobook.hr.
Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu, smatra se da je ugovor sklopljen.
Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost.
Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom ispunjavanja narudžbe i forme za plaćanje.
Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije.


II. Predstavljanje robe (artikala)

Svi proizvodi objavljeni na web stranici photobook.hr predstavljaju se s minimalno jednom fotografijom uz dodatni tekstualni opis.
Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu, tabletu ili mobitelu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.
U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.
Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni.
Ako Kupac za potrebe personalizacije određenog proizvoda dostavlja vlastiti materijal (fotografije, tekstove i sl.), može to učiniti putem elektroničke pošte na photobookzagreb@gmail.com, a o svom trošku.


III. Cijena proizvoda

Cijene istaknute na web stranici www.photobook.hr izražene su u Eurima i kunama bez iskazanog PDV-a jer prema čl. 90, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Prodavatelj nije u sustavu PDV-a.
U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave i isti se posebno prikazuju i naplaćuju.
U slučaju da Kupac plaćanje obavlja e-bankingom ili općom uplatnicom, sam snosi bankarske troškove uplate.


IV. Troškovi dostave

Troškovi dostave iskazuju se prilikom završne narudžbe, neposredno prije plaćanja.
U slučaju da Kupac iz bilo kojeg razloga ne preuzme naručenu i plaćenu robu i ista se vrati Prodavatelju, Kupac će snositi troškove ponovne dostave.


V. Uvjeti i rokovi plaćanja, uvjeti isporuke robe, vrijeme isporuke robe

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Da bi Kupac naručio i kupio proizvod, ne mora se posebno registrirati na stranicama www.photobook.hr. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.
Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine:
• E-bankingom
• Općom uplatnicom
• Pouzećem
• Pay Pal-om

U slučaju plaćanja Pay Pal-om, općom uplatom i e-bankingom, uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku naznačenom u e-mail poruci kojom se ujedno potvrđuje da je Ugovor sklopljen.
U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku, Prodavatelj će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan roka isporukom kupljenih proizvoda, a ako ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, Prodavatelj će pristupiti isporuci naručenih proizvoda.
Naručene proizvode Prodavatelj isporučuje preko kurirske službe. Isporuka će uslijediti u roku 3 do 10 radnih dana od vidljive uplate na računu Prodavatelja. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvoda više ili trenutno nema, Prodavatelj je dužan odmah obavijestiti Kupca, a Kupac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat novca ili pristati na naknadni rok za isporuku.
U rokove za isporuku ne računaju se:
• dan prijema narudžbe
• vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese Kupca
• vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv
• neradni dani ako predstavljaju početak ili kraj roka

U slučaju da se naručeni proizvod plaća pouzećem, Prodavatelj će pristupiti isporuci robe po gore navedenim rokovima, a koji teku od potvrde narudžbe, a Kupac je dužan izvršiti uplatu prilikom preuzimanja proizvoda.


VI. Jednostrani raskid ugovora

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o ovom pravu, pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.
Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o raskidu Ugovora.
Dovoljno je na elektroničku poštu Prodavatelja (photobookzagreb@gmail.com) poslati poruku slijedećeg sadržaja:

Jednostrani raskid Ugovora

Ja (ime i prezime), adresa (ulica, broj i grad), ovim putem izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji slijedeće robe:
- (navesti o kojoj se robi radi), a naručene i plaćene dana (upisati datum).

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam elektroničkom poštom u što kraćem roku.

U slučaju jednostranog raskidanja Ugovora, Prodavatelj će izvršiti povrat novca koji je primio od Kupca, ne uključujući troškove dostave, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio Kupčevu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi Kupac. Povrat novca bit će izvršen na račun Kupca s kojega je i plaćeno. Povrat novca Prodavatelj će izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena. Kupac je robu dužan vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana upućivanja odluke o jednostranom raskidu.
Roba se može vratiti poštanskom uslugom na dokaziv način, a na adresu Photo Book, Martićeva 67, 10000 Zagreb. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka na dokaziv način poslao ili osobno predao robu.
Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
• ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
• predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
• predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu;


VII. Odgovornost za materijalne nedostatke/Reklamacija

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu i takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, Prodavatelj sugerira Kupcu da pošiljku ne preuzima. Kupac je dužan kontaktirati Prodavatelja kako bi ovaj u što kraćem roku provjerio stanje pošiljke i poslao novu.
U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te neće snositi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Kupac je dužan usporediti primljene artikle s računom, a ukoliko nešto nedostaje dužan je u roku od 7 dana uputiti pisani prigovor na e-mail photobookzagreb@gmail.com sa naznakom "reklamacija" jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.
Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca.


VIII. Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.